Loading...

Projekte në Vazhdim

Projekte të Përfunduara

USAID

Ministria e Arsimit dhe Shkences

ZRPP Tirane

Ministria e Arsimit dhe Shkences

Skanimi dhe indeksimi i dokumenteve te arkives se urbanistikes se Bashkise Tirane

Ministria e Arsimit dhe Shkences

Dixhitalizimi i Amzes (Regjistrimi dhe Dixhitalizimi i Amzes per shkollat e Mesme te Pergjithshme)

Zhvillimi i Sistemit te Informacionit per Drejtorine e Pergjithshme te Urbanistikes

Ministria e Arsimit dhe Shkences

KOMUNITETI EUROPIAN

MINISTRIA E DREJTESISE

MINISTRIA E DREJTESISE

POSTA SHQIPTARE sh.a

ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTESHME

Krijimi (hedhja dhe regjistrimi i te dhenave) i Bazes se te Dhenave per Pasurite e Paluajteshme dhe Sistemi Aplikativ per Regjistrat e Kadastres

PRICEWATERHOUSECOOPERS

KESHILLI I MINISTRAVE QEVERIA E SHQIPERISE

POSTA SHQIPTARE sh.a.